5 KỸ NĂNG QUAN TRỌNG NHẤT VỚI NGƯỜI THÀNH CÔNG

1. KỸ NĂNG TRÌNH BÀY Trình bày là một kỹ năng quan trọng. Bạn giỏi đến đâu mà không diễn đạt cho người khác hiểu được thì cũng chẳng để làm gì. CÁC BƯỚC TRÌNH BÀY Bước 1: Xếp...